اعتراف می کنم

تظاهر نکن.

خودت باش؛ خیلی داری تلاش می­کنی. دیگر نیازی نیست.

هنوز هم به طراوت روز تولدت در قلبم هستی.

هنوز هم دوست داشتن­ات برایم تازگی دارد.

بهانه به راهم نیاور.

توجیه نپاش.

سوسویِ کورسویِ سکوتت را به ریا ارجح­ام. دیگر نیازی نیست.

صداقت­هایِ زهرماری­ات را می­پرستم؛ همان صداقت­هایِ دردناکِ بی­جایت را.

 اعتراف می کنم، دیگر عاشق نیستم.

/ 0 نظر / 18 بازدید