کودکانه

اسم کدام احساس ها، کودکانه است و کدام ها آدم بزرگانه؟

شاید آنی که زیر پا گذاشتم کودکانه بود؛ شایدم هم نه.

یک زمانی آن کودکانه ها باید تمام شود؛ آیا تمام شد؟ آیا کودکانه بود؟ اصلن بگو ببینم! آیا کودکانه مگر بد است؟ نکند چون کودکانه بود نباید ترکش کرد؟

معصومیت کودکانه که می دانم همیشه خوب است و جواب می دهد! احساسات کودکانه اما... نمی دانم! به قول مادربزرگم هرچه خیر است...

/ 0 نظر / 20 بازدید