تا کجا می برد این دنیا هفت رنگم ...

عطر کاج عطر کاج عطر کاج   نفس عمیق

آفتاب طلایی  حلقه های اشک شوق

دنیایِ رنگی   نگاه های کودکانه

کفش قرمز   پاشنه هاش

کفش مشکی  تق تق صداش در سرسرای آینه کاری شده

لبخند   غرور

 

لبخند های محو   زورکی

دستمال های گلدوزی شده   ریاکار

دنیای سیاه خاکستری  گره ابروها

فریاد  عصبانیت  گلوله های داغ اشک

 

یاس هایم ...

یاس هایم رفته اند، نیستند، خیلی عمیق نفس کشیدم؛

حتی چشم هایم را بستم  بو کشیدم عمیق و عمیق تر...

رفته اند، بدون خداحافظی، بدون یادگاری

کاش حداقل نفس هایشان را برایم می گذاشتند ...

/ 0 نظر / 17 بازدید