شک پرواز

به پرواز،

شک کرده بودم؛

به هنگامی که شانه هایم،

از توان سنگین بال،

خمیده بود...

 

«شاملو»

/ 1 نظر / 3 بازدید
سرونازشیراز

[ماچ]