واژه

امیدوارم بعدن که این را خواندم، یادم نیاید که قضیه چه بود. اما، عزیزم، اگر یادم مانده بود، می نویسم که دیگر یادم بماند برای همیشه. شاید ثمری داشت.

/ 0 نظر / 19 بازدید