صرفن جهت اطلاع

می خواستم بگم...

دلت نلرزه... خنده های الکی ام برای "همه" است. خوب خوب هایش برای تو. حتی خودت هم نمیفهمی!

دلت نلرزه... همه راه ها را برایت پا درد گرفته ام! حتی نمیدانی!

دلت نلرزه... تمام احساسم را برایت گذاشتم. قسم خوردم! اما نمی شنوی!

که دیگر مهم نیست

که

انقدر تشدید گذاشتم روی تک تک حرفایت که حرفهایت بین من و تو ماند و حرفهایت بزرگ شد و با حرفهایت رفتی! اما هنوز نمیدانی.

/ 0 نظر / 19 بازدید