اعتراض

امکان ندارد زیربار بروم که این من هستم که زیادی "گیر" می دهم. اکثر کارها، در بازه از خوب تا بد توزیع شده اند. اما برخی کارها هست که دیگر خوب و بدیشان نسبی نیست.

بد، در هر صورت و موقعیت بد است. اعتراض به بدهای مطلق - جز خود کورکردگان - ایرادش کجاست؟

/ 3 نظر / 19 بازدید
امین

سوال اینجاست که بد مطلق وجود داره یا نه؟ در گریزگاه ها یا مخمصه ها انسان ممکنه خودش رو مجاز به انجام هر کاری ببینه... آیا پذیرفته شده است یا خیر؟ اگر هست یا نیست، نزد چه کسی؟

امین

دامنش رو خیلی محدود کردی پیشنهاد من به شما فیلم Dogville

امین

[گل]